Romani 8

Creştinul trăieşte după Duh

1Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu* trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.*Rom 8:4; Gal 5:16; Gal 5:25

2În adevăr, legea* Duhului** de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii.*Ioan 8:36; Rom 6:18; Rom 6:22; Gal 2:19; Gal 5:1 **1 Cor 15:45; 2 Cor 3:6 Rom 7:24; Rom 7:25

3Căci – lucru* cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească1 o făcea fără putere – Dumnezeu** a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe Însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului,*Fapte 13:39; Rom 3:20; Evr 7:18; Evr 7:19; Evr 10:1; Evr 10:2; Evr 10:10; Evr 10:14 **2 Cor 5:21; Gal 3:13

4pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care* trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.*Rom 8:1

5În adevăr, cei ce* trăiesc după îndemnurile firii pământeşti umblă după lucrurile firii pământeşti, pe când cei** ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului.*Ioan 3:6; 1 Cor 2:14 **Gal 5:22; Gal 5:25

6Şi umblarea* după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace.*Rom 6:21; Rom 8:13; Gal 6:8

7Fiindcă umblarea* după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici** nu poate să se supună.*Iac 4:4 **1 Cor 2:14

8Deci cei ce sunt pământeşti nu pot să placă lui Dumnezeu.

9Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul* lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul** lui Hristos, nu este al Lui.*1 Cor 3:16; 1 Cor 6:19 **Ioan 3:34; Gal 4:6; Fil 1:19; 1 Pet 1:11

10Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii din pricina păcatului, dar duhul vostru este viu din pricina neprihănirii.

11Şi dacă Duhul Celui* ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel** ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.*Fapte 2:24 **Rom 6:4; Rom 6:5; 1 Cor 6:14; 2 Cor 4:14; Efes 2:5

Creştinul trăieşte în aşteptarea mântuirii

12Aşadar*, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după îndemnurile ei.*Rom 6:7; Rom 6:14

13Dacă trăiţi* după îndemnurile ei, veţi muri, dar, dacă, prin Duhul, faceţi să moară** faptele trupului, veţi trăi.*Rom 8:6; Gal 6:8 **Efes 4:22; Col 3:5

14Căci toţi cei ce sunt călăuziţi* de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.*Gal 5:18

15Şi voi n-aţi* primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică**, ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: „Ava††!”, adică „Tată!”*1 Cor 2:12; Evr 2:15 **2 Tim 1:7; 1 Ioan 4:18 Isa 56:6; Gal 4:5; Gal 4:6 ††Marc 14:36

16Însuşi* Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.*2 Cor 1:22; 2 Cor 5:5; Efes 1:13; Efes 4:30

17Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori*: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos, dacă suferim** cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El.*Fapte 26:18; Gal 4:7 **Fapte 14:22; Fil 1:29; 2 Tim 2:11; 2 Tim 2:12

18Eu socotesc că suferinţele* din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi.*2 Cor 4:17; 1 Pet 1:6; 1 Pet 1:7; 1 Pet 4:13

19De asemenea, şi firea* aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea** fiilor lui Dumnezeu.*2 Pet 3:13 **1 Ioan 3:2; Gen 3:19

20Căci firea* a fost supusă deşertăciunii – nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o – cu nădejdea însă*Rom 8:22

21că şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu.

22Dar ştim că, până în ziua de azi, toată firea suspină* şi suferă durerile naşterii.*Ier 12:11

23Şi nu numai ea, dar şi noi, care avem cele dintâi roade* ale Duhului, suspinăm** în noi şi aşteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului†† nostru. *2 Cor 5:5; Efes 1:14 **2 Cor 5:2; 2 Cor 5:4 Luca 20:36 ††Luca 21:28; Efes 4:30

24Căci în nădejdea* aceasta am fost mântuiţi. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui?*2 Cor 5:7; Evr 11:1

25Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, aşteptăm cu răbdare.

26Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu* ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar Însuşi** Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.*Mat 20:22; Iac 4:3 **Zah 12:10; Efes 6:18

27Şi Cel* ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului, pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după** voia lui Dumnezeu.*1 Cron 28:9; Ps 7:9; Prov 17:3; Ier 11:20; Ier 17:10; Ier 20:12; Fapte 1:24; 1 Tes 2:4; Apoc 2:23 **1 Ioan 5:14

Pe creştin nimic nu-l poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu

28De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce* sunt chemaţi după planul Său.*Rom 9:11; Rom 9:23; Rom 9:24; 2 Tim 1:9

29Căci, pe aceia pe care i-a cunoscut mai* dinainte, i-a şi hotărât mai** dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca†† El să fie Cel Întâi Născut dintre mai mulţi fraţi.*Exod 33:12; Exod 33:17; Ps 1:6; Ier 1:5; Mat 7:23; Rom 11:2; 2 Tim 2:19; 1 Pet 1:2 **Efes 1:5; Efes 1:11 Ioan 17:22; 2 Cor 3:18; Fil 3:21; 1 Ioan 3:2 ††Col 1:15; Col 1:18; Evr 1:6; Apoc 1:5

30Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat*, şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi**, iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit.*Rom 1:6; Rom 9:24; Efes 4:4; Evr 9:15; 1 Pet 2:9 **1 Cor 6:11 Ioan 17:22; Efes 2:6

31Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?

32El*, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a** dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?*Rom 5:6; Rom 5:10 **Rom 4:25

33Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu* este Acela care-i socoteşte neprihăniţi!*Isa 50:8; Isa 50:9; Apoc 12:10; Apoc 12:11

34Cine-i* va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă** la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi!*Iov 34:29 **Marc 16:19; Col 3:1; Evr 1:3; Evr 8:1; Evr 12:2; 1 Pet 3:22 Evr 7:25; Evr 9:24; 1 Ioan 2:1

35Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia?

36După cum este scris: „Din* pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.”*Ps 44:22; 1 Cor 15:30; 1 Cor 15:31; 2 Cor 4:11

37Totuşi* în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.*1 Cor 15:57; 2 Cor 2:14; 1 Ioan 4:4; 1 Ioan 5:4; 1 Ioan 5:5; Apoc 12:11

38Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile*, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,*Efes 1:21; Efes 6:12; Col 1:16; Col 2:15; 1 Pet 3:22

39nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură2 nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.


1) Greceşte: carnea, aici şi peste tot unde e firea pământească.

2) Sau: zidire.

©2022 Lorand.work