1 Petru 2

1Lepădaţi* dar orice răutate, orice vicleşug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire*Efes 4:22; Efes 4:25; Efes 4:31; Col 3:8; Evr 12:1; Iac 1:21; Iac 5:9; 1 Pet 4:2

2şi, ca* nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele** duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire,*Mat 18:3; Marc 10:15; Rom 6:4; 1 Cor 14:20; 1 Pet 1:23 **1 Cor 3:2; Evr 5:12; Evr 5:13

3dacă aţi gustat* în adevăr că bun este Domnul.*Ps 34:8; Evr 6:5

4Apropiaţi-vă de El, piatra vie, lepădată* de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu.*Ps 118:22; Mat 21:42; Fapte 4:11

5Şi* voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă** duhovnicească, o preoţie sfântă, şi să aduceţi jertfe†† duhovniceşti plăcute*† lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.*Efes 2:21; Efes 2:22 **Evr 3:6 Isa 61:6; Isa 66:21; 1 Pet 2:9 ††Osea 14:2; Mal 1:11; Rom 12:11; Evr 13:15; Evr 13:16 *†Fil 4:18; 1 Pet 4:11

6Căci este scris în Scriptură: „Iată* că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; şi cine se încrede în El nu va fi dat de ruşine.”*Isa 28:16; Rom 9:32

7Cinstea aceasta este dar pentru voi care aţi crezut! Dar pentru cei necredincioşi, „Piatra* pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului”*Ps 118:22; Mat 21:42; Fapte 4:11

8şi „o piatră* de poticnire şi o stâncă de cădere”. Ei** se lovesc de ea, pentru că n-au crezut Cuvântul, şi la aceasta sunt rânduiţi.*Isa 8:14; Luca 2:34; Rom 9:33 **1 Cor 1:23 Exod 9:16; Rom 9:22; 1 Tes 5:9; Iuda 1:4

9Voi însă sunteţi o seminţie* aleasă, o preoţie** împărătească, un neam sfânt, un popor†† pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric*† la lumina Sa minunată;*Deut 10:15; 1 Pet 1:2 **Exod 19:5; Exod 19:6; Apoc 1:6; Apoc 5:10 Ioan 17:19; 1 Cor 3:17; 2 Tim 1:9 ††Deut 4:20; Deut 7:6; Deut 14:2; Deut 26:18; Deut 26:19; Fapte 20:28; Efes 1:14; Tit 2:14 *†Fapte 26:18; Efes 5:8; Col 1:13; 1 Tes 5:4; 1 Tes 5:5

10pe voi, care* odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; pe voi, care nu căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi căpătat îndurare.*Osea 1:9; Osea 1:10; Osea 2:23; Rom 9:25

11Preaiubiţilor, vă sfătuiesc, ca* pe nişte străini şi călători, să** vă feriţi de poftele firii pământeşti care se războiesc cu sufletul.*1 Cron 29:15; Ps 39:12; Ps 119:19; Evr 11:13; 1 Pet 1:17 **Rom 13:14; Gal 5:16 Iac 4:1

12Să aveţi* o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe nişte făcători de rele, prin** faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării.*Rom 12:17; 2 Cor 8:21; Fil 2:15; Tit 2:8; 1 Pet 3:16 **Mat 5:16 Luca 19:44

13Fiţi supuşi* oricărei stăpâniri omeneşti, pentru Domnul: atât împăratului, ca înalt stăpânitor,*Mat 22:21; Rom 13:1; Tit 3:1

14cât şi dregătorilor, ca unii care sunt trimişi de el să* pedepsească pe făcătorii de rele şi să** laude pe cei ce fac bine.*Rom 13:4 **Rom 13:3

15Căci voia lui Dumnezeu este ca*, făcând ce este bine, să astupaţi gura oamenilor neştiutori şi proşti.*Tit 2:8; 1 Pet 2:12

16Purtaţi-vă ca* nişte oameni slobozi, fără să faceţi din slobozenia aceasta o haină a răutăţii, ci ca nişte robi** ai lui Dumnezeu.*Gal 5:1; Gal 5:13 **1 Cor 7:22

17Cinstiţi* pe toţi oamenii; iubiţi** pe fraţi; temeţi-vă de Dumnezeu; daţi cinste împăratului!*Rom 12:10; Fil 2:23 **Evr 13:1; 1 Pet 1:22 Prov 24:21; Mat 22:21; Rom 13:7

18Slugilor*, fiţi supuse stăpânilor voştri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni şi blânzi, ci şi celor greu de mulţumit.*Efes 6:5; Col 3:22; 1 Tim 6:1; Tit 2:9

19Căci este un lucru plăcut* dacă cineva, pentru cugetul lui faţă de Dumnezeu, suferă întristare şi suferă pe nedrept.*Mat 5:10; Rom 13:5

20În adevăr, ce* fală este să suferiţi cu răbdare să fiţi pălmuiţi când aţi făcut rău? Dar dacă suferiţi cu răbdare, când aţi făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu.*1 Pet 3:14; 1 Pet 4:14; 1 Pet 4:15

21Şi la* aceasta aţi fost chemaţi, fiindcă şi Hristos** a suferit pentru voi şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui.*Mat 16:24; Fapte 14:22; 1 Tes 3:3; 2 Tim 3:12 **1 Pet 3:18 Ioan 13:15; Fil 2:5; 1 Ioan 2:6

22„El* n-a făcut păcat şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug.”*Isa 53:9; Luca 23:41; Ioan 8:46; 2 Cor 5:21; Evr 4:15

23Când* era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se** supunea dreptului Judecător.*Isa 53:7; Mat 27:39; Ioan 8:48; Ioan 8:49; Evr 12:3 **Luca 23:46

24El* a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca** noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.*Isa 53:4; Isa 53:5; Isa 53:6; Isa 53:11; Mat 8:17; Evr 9:28 **Rom 6:2; Rom 6:11; Rom 7:6 Isa 53:5

25Căci eraţi* ca nişte oi rătăcite. Dar acum v-aţi întors la** Păstorul şi Episcopul1 sufletelor voastre.*Isa 53:6; Ezec 34:6 **Ezec 34:23; Ezec 37:24; Ioan 10:11; Ioan 10:14; Ioan 10:16; Evr 13:20; 1 Pet 5:4


1) Sau: Priveghetorul.

©2022 Lorand.work