Matei 3

Propovăduirea lui Ioan Botezătorul

1În vremea aceea a venit Ioan* Botezătorul şi propovăduia în** pustia Iudeii.*Marc 1:4; Marc 1:15; Luca 3:2; Luca 3:3; Ioan 1:28 **Ios 14:10

2El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor* este aproape.”*Dan 2:44; Mat 4:17; Mat 10:7

3Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia, când zice: „Iată glasul* celui ce strigă în pustie: ‘Pregătiţi** calea Domnului, neteziţi-I cărările.’”*Isa 40:3; Marc 1:3; Luca 3:4; Ioan 1:23 **Luca 1:76

4Ioan* purta** o haină de păr de cămilă şi la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste şi miere sălbaticㆆ.*Marc 1:6 **2 Imp 1:8; Zah 13:4 Lev 11:22 ††1 Sam 14:25; 1 Sam 14:26

5Locuitorii* din Ierusalim, din toată Iudeea şi din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el;*Marc 1:5; Luca 3:7

6şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi* de el în râul Iordan.*Fapte 19:4; Fapte 19:18

7Dar când a văzut pe mulţi din farisei şi din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: „Pui de năpârci*, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia** viitoare?*Mat 12:34; Mat 23:33; Luca 3:7 **Rom 5:9; 1 Tes 1:10

8Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa voastră.

9Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: ‘Avem ca tată* pe Avraam!’ Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam.*Ioan 8:33; Ioan 8:39; Fapte 13:26; Rom 4:1; Rom 4:11; Rom 4:16

10Iată că securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci orice pom* care nu face rod bun va fi tăiat şi aruncat în foc.*Mat 7:19; Luca 13:7; Luca 13:9; Ioan 15:6

11Cât despre mine, eu vă* botez cu apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea. El** vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.*Marc 1:8; Luca 3:16; Ioan 1:15; Ioan 1:26; Ioan 1:33; Fapte 1:5; Fapte 11:16; Fapte 19:4 **Isa 4:4; Isa 44:3; Mal 3:2; Fapte 2:3; Fapte 2:4; 1 Cor 12:13

12Acela* Îşi are lopata în mână, Îşi va curăţi cu desăvârşire aria şi Îşi va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde** într-un foc care nu se stinge.”*Mal 3:3 **Mal 4:1; Mat 13:30

Botezul lui Isus Hristos

13Atunci* a venit Isus din Galileea** la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el.*Marc 1:9; Luca 3:21 **Mat 2:22

14Dar Ioan căuta să-l oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?”

15Drept răspuns, Isus i-a zis: „Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.” Atunci, Ioan L-a lăsat.

16De îndată ce a fost botezat*, Isus a ieşit din apă. Şi, în clipa aceea, cerurile s-au deschis şi a văzut pe Duhul** lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel şi venind peste El.*Marc 1:10 **Isa 11:2; Isa 42:1; Luca 3:22; Ioan 1:32; Ioan 1:33

17Şi din ceruri* s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta** este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.”*Ioan 12:28 **Ps 2:7; Isa 42:1; Mat 12:18; Mat 17:5; Marc 1:11; Luca 9:35; Efes 1:6; Col 1:13; 2 Pet 1:17

©2022 Lorand.work