Matei 17

Schimbarea la faţă

1După* şase zile, Isus a luat cu El pe Petru, Iacov şi Ioan, fratele lui, şi i-a dus la o parte pe un munte înalt.*Marc 9:2; Luca 9:28

2El S-a schimbat la faţă înaintea lor; faţa Lui a strălucit ca soarele şi hainele I s-au făcut albe ca lumina.

3Şi iată că li s-au arătat Moise şi Ilie stând de vorbă cu El.

4Petru a luat cuvântul şi a zis lui Isus: „Doamne, este bine să fim aici; dacă vrei, am să fac aici trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie.”

5Pe când* vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Şi din nor s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta** este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de†† El să ascultaţi!”*2 Pet 1:17 **Mat 3:17; Marc 1:11; Luca 3:22 Isa 42:1 ††Deut 18:15; Deut 18:19; Fapte 3:22; Fapte 3:23

6Când* au auzit, ucenicii au căzut cu feţele la pământ şi s-au înspăimântat foarte tare.*2 Pet 1:18

7Dar Isus S-a apropiat, S-a* atins de ei şi le-a zis: „Sculaţi-vă, nu vă temeţi!”*Dan 8:18; Dan 9:21; Dan 10:10; Dan 10:18

8Ei au ridicat ochii şi n-au văzut pe nimeni, decât pe Isus singur.

9Pe când coborau din munte, Isus* le-a dat porunca următoare: „Să nu spuneţi nimănui de vedenia aceasta până va învia Fiul omului din morţi.”*Mat 16:20; Marc 8:30; Marc 9:9

10Ucenicii I-au pus întrebarea următoare: „Oare* de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie?”*Mal 4:5; Mat 11:14; Marc 9:11

11Drept răspuns, Isus le-a zis: „Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie şi să aşeze* din nou toate lucrurile.*Mal 4:6; Luca 1:16; Luca 1:17; Fapte 3:21

12Dar* vă spun că Ilie a şi venit, şi ei nu l-au cunoscut, ci au** făcut cu el ce au vrut. Tot aşa are să sufere şi Fiul omului din partea lor.”*Mat 11:14; Marc 9:12; Marc 9:13 **Mat 15:3; Mat 15:10 Mat 16:21

13Ucenicii au înţeles atunci* că le vorbise despre Ioan Botezătorul.*Mat 11:14

Vindecarea unui lunatic

14Când* au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Isus şi I-a zis:*Marc 9:14; Luca 9:37

15„Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic şi pătimeşte rău: de multe ori cade în foc şi de multe ori cade în apă.

16L-am adus la ucenicii Tăi şi n-au putut să-l vindece.”

17„O, neam necredincios şi pornit la rău!”, a răspuns Isus. „Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceţi-l aici, la Mine.”

18Isus a certat dracul, care a ieşit din el. Şi băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela.

19Atunci, ucenicii au venit la Isus şi I-au zis deoparte: „Noi de ce n-am putut să-l scoatem?”

20„Din pricina puţinei voastre credinţe”, le-a zis Isus. „Adevărat vă spun că, dacă* aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: ‘Mută-te de aici colo’, şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă.*Mat 21:21; Marc 11:23; Luca 17:6; 1 Cor 12:9; 1 Cor 13:2

21Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune şi cu post.”

Isus vesteşte moartea şi învierea Sa

22Pe* când stăteau în Galileea, Isus le-a zis: „Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor.*Mat 16:21; Mat 20:17; Marc 8:31; Marc 9:30; Marc 9:31; Marc 10:33; Luca 9:22; Luca 9:44; Luca 18:31; Luca 24:6; Luca 24:7

23Ei Îl vor omorî, dar a treia zi va învia.” Ucenicii s-au întristat foarte mult.

Isus plăteşte darea pentru Templu

24Când au ajuns* în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru Templu1 au venit la Petru şi i-au zis: „Învăţătorul vostru nu plăteşte darea?”*Marc 9:33

25„Ba da”, a zis Petru. Şi când a intrat în casă, Isus i-a luat-o înainte şi i-a zis: „Ce crezi, Simone? Împăraţii pământului de la cine iau dări sau biruri? De la fiii lor sau de la străini?”

26Petru I-a răspuns: „De la străini.” Şi Isus i-a zis: „Aşadar, fiii sunt scutiţi.

27Dar, ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undiţa şi trage afară peştele care va veni întâi. Deschide-i gura şi vei găsi în ea un ban2 pe care ia-l şi dă-li-l lor, pentru Mine şi pentru tine.”


1) Greceşte: cele două drahme.

2) Greceşte: stater.

©2022 Lorand.work