Faptele apostolilor 1

FAPTELE APOSTOLILOR
Înălţarea lui Isus

1Teofile*, în cea dintâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Isus să facă şi să înveţe pe oameni,*Luca 1:3

2de la început până* în ziua în care S-a înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse** poruncile Sale apostolilor pe care-i alesese.*Marc 16:19; Luca 9:51; Luca 24:51; Fapte 1:9; 1 Tim 3:16 **Mat 28:19; Marc 16:15; Ioan 20:21; Fapte 10:41; Fapte 10:42

3După patima Lui, li S-a înfăţişat viu*, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori timp de patruzeci de zile şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu.*Marc 16:14; Luca 24:36; Ioan 20:19; Ioan 20:26; Ioan 21:1; Ioan 21:14; 1 Cor 15:5

4Pe* când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care** , le-a zis El, „aţi auzit-o de la Mine.*Luca 24:43; Luca 24:49 **Luca 24:49; Ioan 14:16; Ioan 14:26; Ioan 14:27; Ioan 15:26; Ioan 16:7; Fapte 2:33

5Căci* Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi** fi botezaţi cu Duhul Sfânt.”*Mat 3:11; Fapte 11:16; Fapte 19:4 **Ioel 3:18; Fapte 2:4; Fapte 11:15

6Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: „Doamne*, în vremea aceasta ai de gând să aşezi** din nou Împărăţia lui Israel?”*Mat 24:3 **Isa 1:26; Dan 7:27; Amos 9:11

7El le-a răspuns: „Nu* este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa.*Mat 24:36; Marc 13:32; 1 Tes 5:1

8Ci* voi veţi primi o putere, când Se va coborî** Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”*Fapte 2:1; Fapte 2:4 **Luca 24:49 Luca 24:48; Ioan 15:27; Fapte 1:22; Fapte 2:32

9După* ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat** la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor.*Luca 24:51; Ioan 6:62 **Fapte 1:2

10Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în* alb*Mat 28:3; Marc 16:5; Luca 24:4; Ioan 20:12; Fapte 10:3; Fapte 10:30

11şi au zis: „Bărbaţi galileeni*, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru va** veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.”*Fapte 2:7; Fapte 13:31 **Dan 7:13; Mat 24:30; Marc 13:26; Luca 21:27; Ioan 14:3; 1 Tes 1:10; 1 Tes 4:16; 2 Tes 1:10; Apoc 1:7

Întoarcerea apostolilor

12Atunci*, ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua Sabatului.*Luca 24:52

13Când au ajuns acasă, s-au suit în* odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru**, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zelotul şi Iuda††, fiul lui Iacov.*Fapte 9:37; Fapte 9:39; Fapte 20:8 **Mat 10:2 Luca 6:15 ††Iuda 1:1

14Toţi aceştia* stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile** şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui.*Fapte 2:1; Fapte 2:46 **Luca 23:49; Luca 23:55; Luca 24:10 Mat 13:55

Alegerea lui Matia

15În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraţilor – numărul* celor adunaţi laolaltă era de aproape o sută douăzeci – şi a zis:*Apoc 3:4

16„Fraţilor, trebuia să se împlinească Scriptura* spusă de Duhul Sfânt mai înainte, prin gura lui David, despre Iuda, care** a fost călăuza celor ce au prins pe Isus.*Ps 41:9; Ioan 13:18 **Luca 22:47; Ioan 18:3

17El* era din numărul nostru şi era părtaş al aceleiaşi slujbe**.*Mat 10:4; Luca 6:16 **Fapte 1:25; Fapte 12:25; Fapte 20:24; Fapte 21:19

18Omul* acesta a dobândit un ogor cu plata** nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a plesnit în două prin mijloc şi i s-au vărsat toate măruntaiele.*Mat 27:5; Mat 27:7; Mat 27:8 **Mat 26:15; 2 Pet 2:15

19Lucrul acesta a ajuns aşa de cunoscut de toţi locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor: „Acheldama”, adică: „Ogorul sângelui”.

20În adevăr, în cartea Psalmilor este scris: ‘Locuinţa lui să rămână* pustie şi nimeni să nu locuiască în ea!’ şi ‘Slujba** lui s-o ia altul!’*Ps 69:25 **Ps 109:8

21Trebuie deci ca, dintre cei ce ne-au însoţit în toată vremea în care a trăit Domnul Isus între noi,

22cu începere* de la botezul lui Ioan până în ziua când S-a înălţat** El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoţească drept martor al învierii Lui.”*Marc 1:1 **Fapte 1:9 Ioan 15:27; Fapte 1:8; Fapte 4:33

23Ei au pus înainte pe doi: pe Iosif, numit Barsaba*, zis şi Iust, şi pe Matia.*Fapte 15:22

24Apoi au făcut următoarea rugăciune: „Doamne, Tu, care* cunoşti inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din aceşti doi l-ai ales,*1 Sam 16:7; 1 Cron 28:9; 1 Cron 29:17; Ier 11:20; Ier 17:10; Fapte 15:8; Apoc 2:23

25ca* să ia loc în slujba şi apostolia aceasta, din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui.”*Fapte 1:17

26Au tras la sorţi, şi sorţul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei unsprezece apostoli.

©2022 Lorand.work