Faptele apostolilor 22

Cuvântarea lui Pavel

1„Fraţilor* şi părinţilor, ascultaţi acum cuvântul meu de apărare faţă de voi!”*Fapte 7:2

2Când au auzit ei că le vorbeşte în limba evreiască, au ţinut şi mai multă linişte. Şi Pavel a zis:

3„Eu* sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta, am învăţat la** picioarele lui Gamaliel să cunosc cu†† de-amănuntul Legea părinţilor noştri şi am fost*† tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu, cum†* sunteţi şi voi toţi azi.*Fapte 21:39; 2 Cor 11:22; Fil 3:5 **Deut 33:3; 2 Imp 4:38; Luca 10:39 Fapte 5:34 ††Fapte 26:5 *†Fapte 21:20; Gal 1:14 †*Rom 10:2

4Am* prigonit până la moarte această Cale, am legat şi am pus în temniţă bărbaţi şi femei:*Fapte 8:3; Fapte 26:9; Fil 3:6; 1 Tim 1:13

5marele preot şi tot* soborul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat chiar şi scrisori de la** ei către fraţii din Damasc, unde m-am dus să aduc legaţi la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo, ca să fie pedepsiţi.*Luca 22:66; Fapte 4:5 **Fapte 9:2; Fapte 26:10; Fapte 26:12

6Când eram* pe drum şi mă apropiam de Damasc, deodată, pe la amiază, a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer.*Fapte 9:3; Fapte 26:12; Fapte 26:13

7Am căzut la pământ şi am auzit un glas care-mi zicea: ‘Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?’

8‘Cine eşti, Doamne?’, am răspuns eu. Şi El mi-a zis: ‘Eu sunt Isus din Nazaret, pe care-L prigoneşti.’

9Cei* ce erau cu mine au văzut bine lumina şi s-au înfricoşat, dar n-au auzit glasul Celui ce vorbea.*Dan 10:7; Fapte 9:7

10Atunci, am zis: ‘Ce să fac, Doamne?’ ‘Scoală-te’, mi-a răspuns Domnul, ‘du-te în Damasc şi acolo ţi se va spune ce trebuie să faci.’

11Fiindcă nu puteam să văd nimic din pricina strălucirii luminii aceleia, cei ce erau cu mine m-au luat de mână, şi aşa am ajuns în Damasc.

12Şi a venit la mine un* om numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu, după Lege, şi pe care toţi iudeii** care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine.*Fapte 9:17 **Fapte 10:22 1 Tim 3:7

13El mi-a zis: ‘Frate Saule, capătă-ţi din nou vederea!’ Chiar în clipa aceea, mi-am căpătat vederea şi m-am uitat la el.

14El mi-a zis: ‘Dumnezeul* părinţilor noştri te-a** ales să cunoşti voia Lui, să vezi pe†† Cel Neprihănit şi să*† auzi cuvinte din gura Lui;*Fapte 3:13; Fapte 5:30 **Fapte 9:15; Fapte 26:16 1 Cor 9:1; 1 Cor 15:8 ††Fapte 3:14; Fapte 7:52 *†1 Cor 11:23; Gal 1:12

15căci* Îi vei fi martor faţă de toţi oamenii, pentru lucrurile pe care** le-ai văzut şi auzit.*Fapte 23:11 **Fapte 4:20; Fapte 26:16

16Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul şi fii spălat* de păcatele tale, chemând** Numele Domnului.’*Fapte 2:38; Evr 10:22 **Fapte 9:14; Rom 10:13

17Şi mi s-a* întâmplat că, după ce m-am întors la Ierusalim, pe când mă rugam în Templu, am căzut într-o răpire sufletească*Fapte 9:26; 2 Cor 12:2

18şi am* văzut pe Domnul, care-mi zicea: ‘Grăbeşte-te** , ieşi iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre Mine.’*Fapte 22:14 **Mat 10:14

19Şi am zis: ‘Doamne, ei* ştiu că eu băgam în temniţă şi băteam** prin sinagogi pe cei ce cred în Tine*Fapte 8:3; Fapte 22:4 **Mat 10:17

20şi că*, atunci când se vărsa sângele lui Ştefan, martorul Tău, eram şi eu de faţă, îmi uneam** încuviinţarea mea cu a celorlalţi şi păzeam hainele celor ce-l omorau.’*Fapte 7:58; Luca 11:48 **Fapte 8:1; Rom 1:32

21Atunci, El mi-a zis: ‘Du-te, căci* te voi trimite departe, la neamuri…’*Fapte 9:15; Fapte 13:2; Fapte 13:46; Fapte 13:47; Fapte 18:6; Fapte 26:17; Rom 1:5; Rom 11:13; Rom 15:16; Gal 1:15; Gal 1:16; Gal 2:7; Gal 2:8; Efes 3:7; Efes 3:8; 1 Tim 2:7; 2 Tim 1:11

Pavel, cetăţean roman

22Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta. Dar atunci şi-au ridicat glasul şi au zis: „Ia* de pe pământ pe un astfel de om! Nu este vrednic să** trăiască!”*Fapte 21:36 **Fapte 25:24

23Şi scoteau strigăte, îşi aruncau hainele şi azvârleau cu ţărână în văzduh.

24Căpitanul a poruncit să ducă pe Pavel în cetăţuie şi să-l cerceteze, bătându-l cu biciul, ca să afle din ce pricină strigau aşa împotriva lui.

25Pe când îl legau cu curele, Pavel a zis sutaşului care era de faţă: „Vă* este îngăduit să bateţi pe un roman care nu este osândit?”*Fapte 16:37

26La auzul acestor cuvinte, sutaşul s-a dus să dea de ştire căpitanului şi a zis: „Ce ai de gând să faci? Omul acesta este cetăţean roman.”

27Şi când a venit căpitanul, a zis lui Pavel: „Spune-mi, eşti roman?” „Da”, i-a răspuns el.

28Căpitanul a zis: „Eu cu o mare sumă de bani am dobândit cetăţenia aceasta.” „Şi eu”, a zis Pavel, „sunt chiar născut roman.”

29Numaidecât, cei ce aveau să-l cerceteze prin bătaie au încetat să-l mai necăjească, ba căpitanul, când a aflat că Pavel este roman, s-a temut pentru că-l legase.

Pavel înaintea Sinedriului

30A doua zi, fiindcă voia să ştie bine pentru ce este pârât de iudei, l-a dezlegat şi a poruncit să se adune laolaltă preoţii cei mai de seamă şi tot soborul, apoi a adus pe Pavel jos şi l-a pus înaintea lor.

©2022 Lorand.work