Romani 10

Mântuirea este aproape

1Fraţilor, dorinţa inimii mele, şi rugăciunea mea către Dumnezeu, pentru israeliţi este să fie mântuiţi.

2Le mărturisesc că* ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere,*Fapte 21:20; Fapte 22:3; Gal 1:14; Gal 4:17; Rom 9:31

3pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu*, au căutat să-şi pună înainte o neprihănire a lor înşişi** şi nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu.*Rom 1:17; Rom 9:30 **Fil 3:9

4Căci Hristos* este sfârşitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea.*Mat 5:17; Gal 3:24

5În adevăr, Moise scrie că omul* care împlineşte neprihănirea pe care o dă Legea va trăi prin ea.*Lev 18:5; Neem 9:29; Ezec 20:11; Ezec 20:13; Ezec 20:21; Gal 3:12

6Pe când iată cum vorbeşte neprihănirea pe care o dă credinţa: „Să* nu zici în inima ta: ‘Cine se va sui în cer?’ (Să coboare adică pe Hristos din cer.)*Deut 30:12; Deut 30:13

7sau: ‘Cine se va coborî în adânc?’ (Să scoale adică pe Hristos din morţi.)”

8Ce zice ea deci? „Cuvântul este aproape* de tine: în gura ta şi în inima ta.” Şi cuvântul acesta este cuvântul credinţei, pe care-l propovăduim noi.*Deut 30:14

9Dacă* mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.*Mat 10:32; Luca 12:8; Fapte 8:37

10Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire,

11după cum zice Scriptura: „Oricine* crede în El nu va fi dat de ruşine.”*Isa 28:16; Isa 49:23; Ier 17:7; Rom 9:33

12În adevăr, nu* este nicio deosebire între iudeu şi grec, căci toţi au acelaşi** Domn, care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă.*Fapte 15:9; Rom 3:22; Gal 3:28 **Fapte 10:36; Rom 3:29; 1 Tim 2:5 Efes 1:7; Efes 2:4; Efes 2:7

13Fiindcă* oricine va chema Numele** Domnului va fi mântuit.*Ioel 2:32; Fapte 2:21 **Fapte 9:14

Lucrul acesta a fost vestit

14Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor?

15Şi cum vor propovădui, dacă nu sunt trimişi? După cum este scris: „Cât* de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!”*Isa 52:7; Naum 1:15

16Dar nu* toţi au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice: „Doamne**, cine a crezut propovăduirea noastră?”*Rom 3:3; Evr 4:2 **Isa 53:1; Ioan 12:38

17Astfel, credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.

18Dar eu întreb: „N-au auzit ei?” Ba da, căci „glasul lor a răsunat prin* tot pământul şi** cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii”.*Ps 19:4; Mat 24:14; Mat 28:19; Marc 16:15; Col 1:6; Col 1:23 **1 Imp 18:10; Mat 4:8

19Dar întreb iarăşi: „N-a ştiut Israel lucrul acesta?” Ba da, căci Moise, cel dintâi, zice: „Vă* voi întărâta la pizmă prin ceea ce nu este neam, vă voi aţâţa mânia printr-un neam** fără pricepere.”*Deut 32:21; Rom 11:11 **Tit 3:3

20Şi Isaia merge cu îndrăzneala până acolo că zice: „Am fost* găsit de cei ce nu Mă căutau; M-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de Mine.”*Isa 65:1; Rom 9:30

21Pe când, despre Israel zice: „Toată* ziua Mi-am întins mâinile spre un norod răzvrătit şi împotrivitor la vorbă.”*Isa 65:2

©2022 Lorand.work