Apocalipsa 19

1După aceea, am auzit* în cer ca un glas puternic de gloată multă, care zicea: „Aleluia! Ale Domnului Dumnezeului nostru sunt mântuirea**, slava, cinstea şi puterea!*Apoc 11:15 **Apoc 4:11; Apoc 7:10; Apoc 7:12; Apoc 12:10

2Pentru că judecăţile Lui sunt adevărate* şi drepte. El a judecat pe curva cea mare, care strica pământul cu curvia ei, şi a răzbunat** sângele robilor Săi din mâna ei.”*Apoc 15:3; Apoc 16:7 **Deut 32:43; Apoc 6:10; Apoc 18:20

3Şi au zis a doua oară: „Aleluia! Fumul* ei se ridică în sus în vecii vecilor!”*Isa 34:10; Apoc 14:11; Apoc 18:9; Apoc 18:18

4Şi cei* douăzeci şi patru de bătrâni şi cele patru făpturi vii s-au aruncat la pământ şi s-au închinat lui Dumnezeu, care şedea pe scaunul de domnie. Şi au zis: „Amin!** Aleluia!”*Apoc 4:4; Apoc 4:6; Apoc 4:10; Apoc 5:14 **1 Cron 16:36; Neem 5:13; Neem 8:6; Apoc 5:14

5Şi din scaunul de domnie a ieşit un glas care zicea: „Lăudaţi* pe Dumnezeul nostru, toţi robii Lui, voi, care vă temeţi de El, mici şi** mari!”*Ps 134:1; Ps 135:1 **Apoc 11:18; Apoc 20:12

6Şi* am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: „Aleluia! Domnul** Dumnezeul nostru cel Atotputernic a început să împărăţească.*Ezec 1:24; Ezec 43:2; Apoc 14:2 **Apoc 11:15; Apoc 11:17; Apoc 12:10; Apoc 21:22

7Să ne bucurăm, să ne veselim şi să-I dăm slavă! Căci a* venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit*Mat 22:2; Mat 25:10; 2 Cor 11:2; Efes 5:32; Apoc 21:2; Apoc 21:9

8şi i s-a dat* să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.” (Inul** subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor.)*Ps 45:13; Ps 45:14; Ezec 16:10; Apoc 3:18 **Ps 132:9

9Apoi mi-a zis: „Scrie: Ferice* de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului!” Apoi mi-a zis: „Acestea** sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!”*Mat 22:2; Mat 22:3; Luca 14:15; Luca 14:16 **Apoc 21:5; Apoc 22:6

10Şi m-am* aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi-a zis: „Fereşte-te** să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te!” (Căci mărturia lui Isus este duhul prorociei.)*Apoc 22:8 **Fapte 10:26; Fapte 14:14; Fapte 14:15; Apoc 22:9 1 Ioan 5:10; Apoc 12:17

11Apoi* am văzut cerul deschis şi iată că s-a arătat un** cal alb! Cel ce sta pe el se cheamă „Cel credincios” şi „Cel adevărat” şi El judecㆆ şi Se luptă cu dreptate.*Apoc 15:5 **Apoc 6:2 Apoc 3:14 ††Isa 11:4

12Ochii* Lui erau ca para focului; capul** îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti şi purta un nume scris pe care nimeni nu-l ştie decât numai El singur.*Apoc 1:14; Apoc 2:18 **Apoc 6:2 Apoc 2:17; Apoc 19:16

13Era* îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele Lui este: „Cuvântul** lui Dumnezeu”.*Isa 63:2; Isa 63:3 **Ioan 1:1; 1 Ioan 5:7

14Oştile* din cer Îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate** cu in subţire, alb şi curat.*Apoc 14:20 **Mat 28:3; Apoc 4:4; Apoc 7:9

15Din gura* Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care** le va cârmui cu un toiag de fier. Şi va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu.*Isa 11:4; 2 Tes 2:8; Apoc 1:16; Apoc 19:21 **Ps 2:9; Apoc 2:27; Apoc 12:5 Isa 63:3; Apoc 14:19; Apoc 14:20

16Pe haină şi pe coapsă avea* scris numele acesta: „Împăratul** împăraţilor şi Domnul domnilor”.*Apoc 19:12 **Dan 2:47; 1 Tim 6:15; Apoc 17:14

17Apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare şi a zis tuturor* păsărilor care zburau prin mijlocul cerului: „Veniţi**, adunaţi-vă la ospăţul cel mare al lui Dumnezeu,*Apoc 19:21 **Ezec 39:17

18ca* să mâncaţi carnea împăraţilor, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor şi a călăreţilor şi carnea a tot felul de oameni, slobozi şi robi, mici şi mari!”*Ezec 39:18; Ezec 39:20

19Şi* am văzut fiara şi pe împăraţii pământului şi oştile lor, adunate ca să facă război cu Cel ce şedea călare pe cal şi cu oastea Lui.*Apoc 16:16; Apoc 17:13; Apoc 17:14

20Şi* fiara a fost prinsă. Şi, împreună cu ea, a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei şi** se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care†† arde cu pucioasă.*Apoc 16:13; Apoc 16:14 **Apoc 13:12; Apoc 13:15 Dan 7:11; Apoc 20:10 ††Apoc 14:10; Apoc 21:8

21Iar ceilalţi au fost ucişi* cu sabia care ieşea din gura Celui ce şedea călare pe cal. Şi toate** păsările s-au săturat din carnea lor.*Apoc 19:15 **Apoc 19:17; Apoc 19:18 Apoc 17:16

©2022 Lorand.work