1 Petru 5

1Sfătuiesc pe prezbiterii*1 dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca şi ei, un martor** al patimilor lui Hristos şi părtaş al slavei care va fi descoperită:*Filim 1:9 **Luca 24:48; Fapte 1:8; Fapte 1:22; Fapte 5:32; Fapte 10:39 Rom 8:17; Rom 8:18; Apoc 1:9

2Păstoriţi* turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu** de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine;*Ioan 21:15; Fapte 20:28 **1 Cor 9:17 1 Tim 3:3; 1 Tim 3:8; Tit 1:7

3nu ca şi cum aţi* stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărţeală**, ci făcându-vă pilde turmei.*Ezec 34:4; Mat 20:25; Mat 20:26; 1 Cor 3:9; 2 Cor 1:24 **Ps 33:12; Ps 74:2 Fil 3:17; 2 Tes 3:9; 1 Tim 4:12; Tit 2:7

4Şi, când Se va arăta Păstorul* cel mare, veţi căpăta cununa** care nu se poate veşteji, a slavei.*Evr 13:20 **1 Cor 9:25; 2 Tim 4:8; Iac 1:12 1 Pet 1:4

5Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi*, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeu** stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har”.*Rom 12:10; Efes 5:21; Fil 2:3 **Iac 4:6 Isa 57:15; Isa 66:2

6Smeriţi-vă* dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe.*Iac 4:10

7Şi aruncaţi asupra Lui toate* îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte de voi.*Ps 37:5; Ps 55:22; Mat 6:25; Luca 12:11; Luca 12:22; Fil 4:6; Evr 13:5

8Fiţi* treji şi vegheaţi! Pentru că** potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.*Luca 21:34; Luca 21:36; 1 Tes 5:6; 1 Pet 4:7 **Iov 1:7; Iov 2:2; Luca 22:31; Apoc 12:12

9Împotriviţi-vă* lui tari în credinţă, ştiind** că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi.*Efes 6:11; Efes 6:13; Iac 4:7 **Fapte 14:22; 1 Tes 3:3; 2 Tim 3:12; 1 Pet 2:21

10Dumnezeul oricărui har, care* v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină** vreme, vă va desăvârşi, vă va întări††, vă va da putere şi vă va face neclintiţi.*1 Cor 1:9; 1 Tim 6:12 **2 Cor 4:17; 1 Pet 1:6 Evr 13:21; Iuda 1:24 ††2 Tes 2:17; 2 Tes 3:3

11Ale Lui* să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.*1 Pet 4:11; Apoc 1:6

12V-am scris* aceste puţine rânduri prin Silvan**, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc şi să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-aţi alipit.*2 Cor 1:19 **Evr 13:22; Fapte 20:24; 1 Cor 15:1; 2 Pet 1:12

13Biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite sănătate. Tot aşa şi Marcu*, fiul meu.*Fapte 12:12; Fapte 12:25

14Spuneţi-vă sănătate* unii altora cu o sărutare de dragoste!Pacea** să fie cu voi, cu toţi, care sunteţi în Hristos Isus! Amin.*Rom 16:16; 1 Cor 16:20; 2 Cor 13:12; 1 Tes 5:26 **Efes 6:23


1) Sau: bătrân(ii).

©2022 Lorand.work