Matei 4

Ispitirea lui Isus Hristos

1Atunci, Isus* a fost dus de Duhul** în pustie, ca să fie ispitit de diavolul.*Marc 1:12; Luca 4:1 **1 Imp 18:12; Ezec 3:14; Ezec 8:3; Ezec 11:1; Ezec 11:24; Ezec 40:2; Ezec 43:5; Fapte 8:39

2Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit.

3Ispititorul s-a apropiat de El şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini.”

4Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: ‘Omul nu trăieşte numai* cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.’”*Deut 8:3

5Atunci, diavolul L-a dus în sfânta cetate*, L-a pus pe streaşina Templului*Neem 11:1; Neem 11:18; Isa 48:2; Isa 52:1; Mat 27:53; Apoc 11:2

6şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, căci este scris: ‘El va porunci îngerilor Săi* să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.’”*Ps 91:11; Ps 91:12

7„De asemenea, este scris”, a zis Isus: „Să nu ispiteşti* pe Domnul Dumnezeul tău.”*Deut 6:16

8Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis:

9„Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.”

10„Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: ‘Domnului Dumnezeului tău* să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.’”*Deut 6:13; Deut 10:20; Ios 24:14; 1 Sam 7:3

11Atunci, diavolul L-a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte îngeri* şi au început să-I slujească.*Evr 1:14

Isus la Capernaum

12Când a auzit* Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea.*Marc 1:14; Luca 3:20; Luca 4:14; Luca 4:31; Ioan 4:43

13A părăsit Nazaretul şi a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ţinutul lui Zabulon şi Neftali,

14ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice:

15„Ţara* lui Zabulon şi ţara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor,*Isa 9:1; Isa 9:2

16Norodul* acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină; şi peste cei ce zăceau în ţinutul şi în umbra morţii, a răsărit lumina.”*Isa 42:7; Luca 2:32

17De atunci* încolo, Isus a început să propovăduiască şi să zică: „Pocăiţi-vă** , căci Împărăţia cerurilor este aproape.”*Marc 1:14; Marc 1:15 **Mat 3:2; Mat 10:7

Isus cheamă patru ucenici

18Pe când trecea pe lângă Marea Galileii, Isus* a văzut doi fraţi: pe Simon, zis** Petru, şi pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare; căci erau pescari.*Marc 1:16; Luca 5:2 **Ioan 1:42

19El le-a zis: „Veniţi* după Mine şi vă voi face pescari de oameni.”*Luca 5:10; Luca 5:11

20Îndată,* ei au lăsat mrejele şi au mers după El.*Marc 10:28; Luca 18:28

21De acolo* a mers mai departe şi a văzut pe alţi doi fraţi: pe Iacov, fiul lui Zebedei, şi pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor, Zebedei, şi îşi cârpeau mrejele. El i-a chemat.*Marc 1:19; Marc 1:20; Luca 5:10

22Şi îndată, ei au lăsat corabia şi pe tatăl lor şi au mers după El.

Isus învaţă pe popor şi tămăduieşte pe bolnavi

23Isus străbătea toată Galileea, învăţând* pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia** Împărăţiei şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care erau în norod.*Mat 9:35; Marc 1:21; Marc 1:39; Luca 4:15; Luca 4:44 **Mat 24:14; Marc 1:14 Marc 1:34

24I s-a dus vestea în toată Siria; şi aduceau la El pe toţi cei ce sufereau de felurite boli şi chinuri: pe cei îndrăciţi, pe cei lunatici şi pe cei slăbănogi, şi El îi vindeca.

25După El au mers* multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo de Iordan.*Marc 3:7

©2022 Lorand.work