Iuda 1

EPISTOLA SOBORNICEASCĂ A LUI IUDA

1Iuda, rob al lui Isus Hristos şi fratele* lui Iacov, către cei** chemaţi, care sunt iubiţi în Dumnezeu Tatăl şi păstraţi pentru Isus Hristos:*Luca 6:6; Fapte 1:13 **Rom 1:7 Ioan 17:11; Ioan 17:12; Ioan 17:15; 1 Pet 1:5

2îndurarea, pacea* şi dragostea să vă fie înmulţite.*1 Pet 1:2; 2 Pet 1:2

3Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea* noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca** să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna.*Tit 1:4 **Fil 1:27; 1 Tim 1:18; 1 Tim 6:12; 2 Tim 1:13; 2 Tim 4:7

4Căci* s-au strecurat printre voi unii oameni scrişi** de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioşi, care schimbă în desfrânare harul†† Dumnezeului nostru şi tăgăduiesc*† pe singurul nostru Stăpân şi Domn, Isus Hristos.*Gal 2:4; 2 Pet 2:1 **Rom 9:21; Rom 9:22; 1 Pet 2:8 2 Pet 2:10 ††Tit 2:11; Evr 12:15 *†Tit 1:16; 2 Pet 2:1; 1 Ioan 2:22

5Vreau să vă aduc aminte, măcar că ştiţi o dată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul*, după ce a izbăvit pe poporul Său din ţara Egiptului, în urmă a** nimicit pe cei ce n-au crezut.*1 Cor 10:9 **Num 14:29; Num 14:37; Num 26:64; Ps 106:26; Evr 3:17; Evr 3:19 Ioan 8:44

6El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puşi în lanţuri veşnice, în întuneric, pe* îngerii care nu şi-au** păstrat vrednicia, ci şi-au părăsit locuinţa.*2 Pet 2:4 **Apoc 20:10

7Tot aşa, Sodoma* şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic.*Gen 19:24; Deut 29:23; 2 Pet 2:6

8Totuşi* oamenii aceştia, târâţi de visările lor, îşi pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea şi batjocoresc** dregătoriile.*2 Pet 2:10 **Exod 22:28

9Arhanghelul Mihail*, când se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit** să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!”*Dan 10:13; Dan 12:1; Apoc 12:7 **2 Pet 2:11 Zah 3:2

10Aceştia*, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc şi se pierd singuri în ceea ce ştiu din fire, ca dobitoacele fără minte.*2 Pet 2:12

11Vai de ei! Căci au urmat pe calea lui* Cain! S-au aruncat** în rătăcirea lui Balaam din dorinţa de câştig! Au pierit într-o răscoală ca a lui Core!*Gen 4:5; 1 Ioan 3:12 **Num 22:7; Num 22:20; 2 Pet 2:15 Num 16:1

12Sunt* nişte stânci ascunse la mesele** voastre de dragoste, unde se ospătează fără ruşine împreună cu voi şi se îndoapă de-a binelea; nişte nori fără apă, mânaţi†† încoace şi încolo de vânturi, nişte pomi tomnatici fără rod, de două ori morţi, dezrădăcinaţi*†;*2 Pet 2:13 **1 Cor 11:21 Prov 25:14; 2 Pet 2:17 ††Efes 4:14 *†Mat 15:13

13nişte valuri* înfuriate ale mării, care îşi spumegă** ruşinile lor, nişte stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie.*Isa 57:20 **Fil 3:19 2 Pet 2:17

14Şi pentru ei a prorocit Enoh, al* şaptelea patriarh de la Adam, când a zis: „Iată că a venit** Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi,*Gen 5:18 **Deut 33:2; Dan 7:10; Zah 14:5; Mat 25:31; 2 Tes 1:7; Apoc 1:7

15ca să facă o judecată împotriva tuturor şi să încredinţeze pe toţi cei nelegiuiţi de toate faptele* nelegiuite, pe care le-au făcut în chip nelegiuit, şi de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva Lui aceşti păcătoşi nelegiuiţi.”*1 Sam 2:3; Ps 31:18; Ps 94:4; Mal 3:13

16Ei sunt nişte cârtitori, nemulţumiţi cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura* le este plină de vorbe trufaşe şi slăvesc** pe oameni pentru câştig.*2 Pet 2:18 **Prov 28:21; Iac 2:1; Iac 2:9

17Dar* voi, preaiubiţilor, aduceţi-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos:*2 Pet 3:2

18cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor* fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite.*1 Tim 4:1; 2 Tim 3:1; 2 Tim 4:3; 2 Pet 2:1; 2 Pet 3:3

19Ei sunt aceia care* dau naştere la dezbinări, oameni supuşi poftelor firii**, care n-au Duhul.*Prov 18:1; Ezec 14:7; Osea 4:14; Osea 9:10; Evr 10:25 **1 Cor 2:14; Iac 3:15

20Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă* sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă** prin Duhul Sfânt,*Col 2:7; 1 Tim 1:4 **Rom 8:26; Efes 6:18

21ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi* îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică.*Tit 2:13; 2 Pet 3:12

22Mustraţi pe cei ce se despart de voi;

23căutaţi să mântuiţi* pe unii, smulgându-i** din foc; de alţii iarăşi fie-vă milă cu frică, urând până şi cămaşa mânjită de carne.*Rom 11:14; 1 Tim 4:16 **Amos 4:11; Zah 3:2; 1 Cor 3:15 Zah 3:4; Zah 3:5; Apoc 3:4

24Iar* Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere şi să vă facă să** vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale,*Rom 16:25; Efes 3:20 **Col 1:22

25singurului* Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreţie, putere şi stăpânire, mai înainte de toţi vecii, şi acum, şi în veci. Amin.*Rom 16:27; 1 Tim 1:17; 1 Tim 2:3

©2022 Lorand.work