Faptele apostolilor 3

Vindecarea ologului din naştere

1Petru şi Ioan se suiau împreună la* Templu, la ceasul rugăciunii: era** ceasul al nouălea.*Fapte 2:46 **Ps 55:17

2Acolo era* un om olog din naştere, care era dus şi pus în toate zilele la poarta Templului numită „Frumoasă”, ca să** ceară de milă de la cei ce intrau în Templu.*Fapte 14:8 **Ioan 9:8

3Omul acesta, când a văzut pe Petru şi pe Ioan că voiau să intre în Templu, le-a cerut milostenie.

4Petru, ca şi Ioan, s-a uitat ţintă la el şi a zis: „Uită-te la noi!”

5Şi el se uita la ei cu luare aminte şi aştepta să capete ceva de la ei.

6Atunci, Petru i-a zis: „Argint şi aur n-am, dar ce am, îţi dau: În* Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te şi umblă!”*Fapte 4:10

7L-a apucat de mâna dreaptă şi l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile şi gleznele;

8dintr-o săritură* a fost în picioare şi a început să umble. A intrat cu ei în Templu, umblând, sărind şi lăudând pe Dumnezeu.*Isa 35:6

9Tot norodul l-a* văzut umblând şi lăudând pe Dumnezeu.*Fapte 4:16; Fapte 4:21

10Îl cunoşteau că era cel ce şedea* la poarta „Frumoasă” a Templului, ca să ceară de pomană, şi s-au umplut de uimire şi de mirare pentru cele ce i se întâmplaseră.*Ioan 9:8

11Fiindcă el se ţinea de Petru şi de Ioan, tot norodul, mirat, a alergat la ei în pridvorul zis* al lui Solomon.*Ioan 10:23; Fapte 5:12

Cuvântarea lui Petru către norod

12Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul şi a zis norodului: „Bărbaţi israeliţi, pentru ce vă miraţi de lucrul acesta? De ce vă uitaţi cu ochii ţintă la noi, ca şi cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble?

13Dumnezeul* lui Avraam, Isaac şi Iacov, Dumnezeul părinţilor noştri, a proslăvit** pe Robul Său Isus, pe care voi L-aţi dat în mâna lui Pilat şi v-aţi lepădat de El înaintea lui, măcar că el era de părere să-I dea drumul.*Fapte 5:30 **Ioan 7:39; Ioan 12:16; Ioan 17:1 Mat 27:2

14Voi v-aţi* lepădat de Cel** Sfânt şi Neprihănit şi aţi cerut să vi se dăruiască un ucigaş.*Mat 27:20; Marc 15:11; Luca 23:18; Luca 23:20; Luca 23:21; Ioan 18:40; Ioan 19:15; Fapte 13:28 **Ps 16:10; Marc 1:24; Luca 1:35; Fapte 2:27; Fapte 4:27 Fapte 7:52; Fapte 22:14

15Aţi omorât pe Domnul vieţii, pe* care Dumnezeu L-a înviat din morţi; noi** suntem martori ai Lui.*Fapte 2:24 **Fapte 2:32

16Prin credinţa în* Numele lui Isus, a întărit Numele Lui pe omul acesta, pe care-l vedeţi şi-l cunoaşteţi; credinţa în El a dat omului acestuia o tămăduire deplină, cum vedeţi cu toţii.*Mat 9:22; Fapte 4:10; Fapte 14:9

17Şi acum, fraţilor, ştiu că din* neştiinţă aţi făcut aşa, ca şi mai-marii voştri.*Luca 23:34; Ioan 16:3; Fapte 13:27; 1 Cor 2:8; 1 Tim 1:13

18Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte* prin** gura tuturor prorocilor Lui: că, adică, Hristosul Său va pătimi.*Luca 24:44; Fapte 26:22 **Isa 50:6; Isa 53:5; Dan 9:26; 1 Pet 1:10; 1 Pet 1:11

19Pocăiţi-vă dar* şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare*Fapte 2:38

20şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos,

21pe* care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării** din nou a tuturor lucrurilor – despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime.*Fapte 1:11 **Mat 17:11 Luca 1:70

22În adevăr, Moise a zis părinţilor noştri: ‘Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre fraţii voştri un proroc* ca mine; pe El să-L ascultaţi în tot ce vă va spune.*Deut 18:15; Deut 18:18; Deut 18:19; Fapte 7:37

23Şi oricine nu va asculta de Prorocul acela va fi nimicit cu desăvârşire din mijlocul norodului.’

24De asemenea, toţi prorocii, de la Samuel şi ceilalţi care au urmat după el şi au vorbit, au vestit zilele acestea.

25Voi* sunteţi fiii prorocilor şi ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinţii noştri, când a zis lui Avraam: ‘Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa** ta.’*Fapte 2:39; Rom 9:4; Rom 9:8; Rom 15:8; Gal 3:26 **Gen 12:3; Gen 18:18; Gen 22:18; Gen 26:4; Gen 28:14; Gal 3:8

26Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său Isus, L-a trimis* mai întâi vouă**, ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de la fărădelegile sale.”*Mat 10:5; Mat 15:24; Luca 24:47; Fapte 13:32; Fapte 13:33; Fapte 13:46 **Fapte 3:22 Mat 1:21

©2022 Lorand.work