2 Timotei 2

1Tu dar, copilul* meu, întăreşte-te** în harul care este în Hristos Isus.*1 Tim 1:2; 2 Tim 1:2 **Efes 6:10

2Şi* ce-ai auzit de la mine în faţa multor martori încredinţează** la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe şi pe alţii.*2 Tim 1:13; 2 Tim 3:10; 2 Tim 3:14 **1 Tim 1:18 1 Tim 3:2; Tit 1:9

3Suferă* împreună cu mine, ca** un bun ostaş al lui Hristos.*2 Tim 1:8; 2 Tim 4:5 **1 Tim 1:18

4Niciun* ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste.*1 Cor 9:25

5Şi* cine luptă la jocuri nu este încununat, dacă nu s-a luptat după rânduieli.*1 Cor 9:25; 1 Cor 9:26

6Plugarul* trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele.*1 Cor 9:10

7Înţelege ce-ţi spun; Domnul îţi va da pricepere în toate lucrurile.

8Adu-ţi aminte de Domnul Isus Hristos din* sămânţa lui David, înviat** din morţi, după Evanghelia mea,*Fapte 2:30; Fapte 13:23; Rom 1:3; Rom 1:4 **1 Cor 15:1; 1 Cor 15:4; 1 Cor 15:20 Rom 2:16

9pentru* care sufăr până** acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat.*Fapte 9:16; 2 Tim 1:12 **Efes 3:1; Fil 1:7; Col 4:3; Col 4:18 Fapte 28:31; Efes 6:19; Efes 6:20; Fil 1:13; Fil 1:14

10De aceea rabd totul* pentru cei aleşi, pentru ca** şi ei să capete mântuirea care este în Hristos Isus, împreună cu slava veşnică.*Efes 3:13; Col 1:24 **2 Cor 1:6

11Adevărat* este cuvântul acesta: Dacă** am murit împreună cu El, vom şi trăi împreună cu El.*1 Tim 1:15 **Rom 6:5; Rom 6:8; 2 Cor 4:10

12Dacă* răbdăm, vom şi împărăţi împreună cu El. Dacă** ne lepădăm de El, şi El Se va lepăda de noi.*Rom 8:17; 1 Pet 4:13 **Mat 10:33; Marc 8:38; Luca 12:9

13Dacă* suntem necredincioşi, totuşi El rămâne credincios, căci nu Se** poate tăgădui singur.*Rom 3:3; Rom 9:6 **Num 23:19

14Adu-le aminte de aceste lucruri şi roagă-i fierbinte* înaintea lui Dumnezeu să** se ferească de certurile de cuvinte, care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă.*1 Tim 5:21; 1 Tim 6:13; 2 Tim 4:1 **1 Tim 1:4; 1 Tim 6:4; Tit 3:9; Tit 3:11

15Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului.

16Fereşte-te de* vorbăriile goale şi lumeşti; căci cei ce le ţin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu.*1 Tim 4:7; 1 Tim 6:20; Tit 1:14

17Şi cuvântul lor va roade ca gangrena. Din numărul acestora sunt Imeneu* şi Filet,*1 Tim 1:20

18care s-au abătut de la* adevăr. Ei zic că a şi venit învierea şi răstoarnă credinţa unora.*1 Tim 6:21; 1 Cor 15:12

19Totuşi temelia* tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta: „Domnul cunoaşte** pe cei ce sunt ai Lui” şi „Oricine rosteşte Numele Domnului să se depărteze de fărădelege!”*Mat 24:24; Rom 8:35; 1 Ioan 2:19 **Naum 1:7; Ioan 10:14; Ioan 10:27; Num 16:5

20Într-o* casă mare nu sunt numai vase de aur şi de argint, ci şi de lemn şi de pământ. Unele** sunt pentru o întrebuinţare de cinste, iar altele, pentru o întrebuinţare de ocară.*1 Tim 3:15 **Rom 9:21

21Deci*, dacă cineva se curăţeşte de acestea, va fi un vas de cinste, sfinţit, folositor stăpânului său, destoinic** pentru orice lucrare bună.*Isa 52:11 **2 Tim 3:17; Tit 3:1

22Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte* neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă** pe Domnul dintr-o inimă curată.*1 Tim 6:11 **Fapte 9:14; 1 Cor 1:2 1 Tim 1:5; 1 Tim 4:12

23Fereşte-te de întrebările* nebune şi nefolositoare, căci ştii că dau naştere la certuri.*1 Tim 1:4; 1 Tim 4:7; 1 Tim 6:4; 2 Tim 2:16; Tit 3:9

24Şi robul* Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toţi**, în stare să înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare,*Tit 3:2 **1 Tim 3:2; 1 Tim 3:3; Tit 1:9

25să îndrepte cu* blândeţe pe potrivnici, în nădejdea** că Dumnezeu le va da pocăinţa ca să ajungă la cunoştinţa adevărului;*Gal 6:1; 1 Tim 6:11; 1 Pet 3:15 **Fapte 8:22 1 Tim 2:4; 2 Tim 3:7; Tit 1:1

26şi, venindu-şi în fire, să se desprindă din* cursa diavolului, de care au fost prinşi ca să-i facă voia.*1 Tim 3:7

©2022 Lorand.work