1 Ioan 2

1Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem* la Tatăl un Mijlocitor1, pe Isus Hristos, Cel neprihănit.*Rom 8:31; 1 Tim 2:5; Evr 7:25; Evr 9:24

2El este* jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci** pentru ale întregii lumi.*Rom 3:25; 2 Cor 5:18; 1 Ioan 1:7; 1 Ioan 4:10 **Ioan 1:29; Ioan 4:42; Ioan 11:51; Ioan 11:52; 1 Ioan 4:14

3Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem: dacă păzim poruncile Lui.

4Cine* zice: „Îl cunosc” şi nu păzeşte poruncile Lui este** un mincinos şi adevărul nu este în el.*1 Ioan 1:6; 1 Ioan 4:20 **1 Ioan 1:8

5Dar cine* păzeşte Cuvântul Lui, în el** dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin aceasta ştim că suntem în El.*Ioan 14:21; Ioan 14:23 **1 Ioan 4:12 1 Ioan 4:13

6Cine* zice că rămâne în El trebuie să trăiască** şi el cum a trăit Isus.*Ioan 15:4; Ioan 15:5 **Mat 11:29; Ioan 13:15; 1 Pet 2:21

7Preaiubiţilor, nu* vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care** aţi avut-o de la început. Porunca aceasta veche este Cuvântul, pe care l-aţi auzit.*2 Ioan 1:5 **1 Ioan 3:11; 2 Ioan 1:5

8Totuşi vă scriu o poruncă* nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El, cât şi cu privire la voi; căci** întunericul se împrăştie şi lumina adevărată şi răsare chiar.*Ioan 13:34; Ioan 15:12 **Rom 13:12; Efes 5:8; 1 Tes 5:5; 1 Tes 5:8 Ioan 1:9; Ioan 8:12; Ioan 12:35

9Cine* zice că este în lumină şi urăşte pe fratele său este încă în întuneric până acum.*1 Cor 13:2; 2 Pet 1:9; 1 Ioan 3:14; 1 Ioan 3:15

10Cine* iubeşte pe fratele său rămâne în lumină şi în el** nu este niciun prilej de poticnire.*1 Ioan 3:14 **2 Pet 1:10

11Dar cine urăşte pe fratele său este în întuneric, umblă* în întuneric şi nu ştie încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii.*Ioan 12:35

12Vă scriu, copilaşilor, fiindcă păcatele* vă sunt iertate pentru Numele Lui.*Luca 24:47; Fapte 4:12; Fapte 10:43; Fapte 13:38; 1 Ioan 1:7

13Vă scriu, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la* început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel rău. V-am scris, copilaşilor, fiindcă aţi cunoscut pe Tatăl.*1 Ioan 1:1

14V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi* tari şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi şi aţi biruit pe cel rău.*Efes 6:10

15Nu* iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă** iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.*Rom 12:2 **Mat 6:24; Gal 1:10; Iac 4:4

16Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor* şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume.*Ecl 5:11

17Şi lumea* şi pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.*1 Cor 7:31; Iac 1:10; Iac 4:14; 1 Pet 1:24

18Copilaşilor*, este** ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină antihristul, să ştiţi că acum†† s-au ridicat mulţi antihrişti – prin aceasta cunoaştem că*† este ceasul de pe urmă.*Ioan 21:5 **Evr 1:2 2 Tes 2:3; 2 Pet 2:1; 1 Ioan 4:3 ††Mat 24:5; Mat 24:24; 2 Ioan 1:7 *†1 Tim 4:1; 2 Tim 3:1

19Ei au ieşit din* mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noştri. Căci, dacă** ar fi fost dintre ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci au ieşit ca să se arate că nu toţi sunt dintre ai noştri.*Deut 13:13; Ps 41:9; Fapte 20:30 **Mat 24:21; Ioan 6:37; Ioan 10:28; Ioan 10:29; 2 Tim 2:19 1 Cor 11:19

20Dar voi* aţi primit ungerea din partea** Celui Sfânt şi ştiţi orice lucru.*2 Cor 1:21; Evr 1:9; 1 Ioan 2:27 **Marc 1:24; Fapte 3:14 Ioan 10:4; Ioan 10:5; Ioan 14:26; Ioan 16:13; 1 Ioan 2:27

21V-am scris nu că n-aţi cunoaşte adevărul, ci pentru că îl cunoaşteţi şi ştiţi că nicio minciună nu vine din adevăr.

22Cine* este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Hristosul? Acela este antihristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul.*1 Ioan 4:3; 2 Ioan 1:7

23Oricine* tăgăduieşte pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine** mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl.*Ioan 15:23; 2 Ioan 1:9 **Ioan 14:7; Ioan 14:9; Ioan 14:10; 1 Ioan 4:15

24Ce* aţi auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la început, şi voi veţi** rămâne în Fiul şi în Tatăl.*2 Ioan 1:6 **Ioan 14:23; 1 Ioan 1:3

25Şi* făgăduinţa pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viaţa veşnică.*Ioan 17:3; 1 Ioan 1:2; 1 Ioan 5:11

26V-am scris aceste lucruri în* vederea celor ce caută să vă rătăcească.*1 Ioan 3:7; 2 Ioan 1:7

27Cât despre voi, ungerea* pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi n-aveţi** trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea.*1 Ioan 2:20 **Ier 31:33; Ier 31:34; Evr 8:10; Evr 8:11 Ioan 14:26; Ioan 16:13; 1 Ioan 2:20

28Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El, pentru ca, atunci când* Se va arăta El, să** avem îndrăzneală şi la venirea Lui să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El.*1 Ioan 3:2 **1 Ioan 4:17

29Dacă* ştiţi că El este neprihănit, să ştiţi şi că oricine** trăieşte în neprihănire este născut din El.*Fapte 14:22 **1 Ioan 3:7; 1 Ioan 3:10


1) Sau: Avocat; greceşte: paraclet (apărător, ajutor).

©2022 Lorand.work